Slogan Ro
Credem in Tine!

Statut

Statutul Asociatiei Umanitare Alexandra Nanu

AUAN

CAP.1. – GENERALITATI

Art.1. – Se infiinteaza o asociatie cu denumirea Asociatia Umanitara Alexandra Nanu, mentionata in continuare cu forma scurta a denumirii oficiale: AUAN.

Art.2. – AUAN este persoana juridica romana de drept privat.

Art.3. – AUAN s-a infiintat si functioneaza in conformitate cu legislatia romana privind asociatiile si fundatiile.

Art.4. – AUAN a luat fiinta la data de 19.11.2011 si va functiona pe termen nedeterminat.

Art.5. – AUAN a luat fiinta prin libera asociere a persoanelor fizice prevazute in Anexa 1, care face parte integranta din prezentul Statut.

Art.6. – Sediul AUAN este prevazut in Anexa 2, care face parte integranta din prezentul Statut.

Art.7. – Nu are scop patrimonial, este nepartizana politic si actioneaza in beneficiu public, umanitar.

CAP.2. – SCOPUL, OBIECTIVELE  SI  MIJLOACELE  ASOCIATIEI

Art.8. – Scopul AUAN este: acordarea de ajutoare materiale, financiare si consiliere pentru copii si tineri intre 6 si 19 ani, cu situatii familiale grele dar dornici sa-si desavarseasca studiile.

Art.9. – Obiectivele AUAN sunt :

 • incheierea de parteneriate cu primarii si institutii scolare, in scopul identificarii cazurilor care se incadreaza in scopul propus de asociatie;
 • identificarea nevoilor cazurilor selectate;
 • stabilirea unui plan de ajutorare;
 • modalitati de finantare;
 • implementarea planului de ajutorare;
 • monitorizarea evolutiei fiecarui caz.

In realizarea obiectivelor, asociatia se poate asocia cu alte persoane, organe sau organizatii romane ori straine, cu scop similar.

Art.10. – Mijloacele prin care AUAN urmareste atingerea scopului si a obiectivelor sale sunt:

 • promovarea scopului pe toate mediile si canalele de comunicare;
 • aportul membrilor asociatiei;
 • cooptarea de noi membri in asociatie, prin participare directa sau voluntariat;
 • atragerea de donatii si fonduri de orice natura din alte mijloace legale;
 • parteneriate strategice incheiate cu firme in scopul finantarii sau cu alte organe sau organizatii in scopul colaborarii.

Art.11. – AUAN se bazeaza in organizarea si functionarea sa pe principiile: initiativei, implicarii si cooperarii, voluntariatului, prieteniei, respectului si sprijinul reciproc, transparentei, echitatii, competentei, responsabilitatii, principialitatii, durabilitatii.

CAP.3. – MEMBRII

Art.12. – Asociatia se compune din urmatoarele categorii de membrii :

 • membrii activi: sunt membrii fondatori si membrii care se asociaza ulterior fondarii, persoane fizice interesate sa activeze in scopul AUAN si sa adere la Statutul AUAN;
 • membrii de onoare: sunt persoane fizice sau persoane juridice care au adus si aduc servicii deosebite asociatiei sau care sprijina substantial, din punct de vedere financiar, obiectivele acesteia;
 • membrii sustinatori: sunt persoane fizice care adera la scopul asociatiei si o sprijina material si moral;
 • voluntari: sunt persoane fizice care ajuta ocazional la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.

Art.13. – Membrii activi AUAN au urmatoarele drepturi :

 • sa aleaga si sa fie alesi in structurile de conducere si control ale AUAN;
 • sa participle cu drept de vot la sesiunile Adunarii Generale a AUAN;
 • sa initieze si sa participe la actiunile organizate de catre AUAN;
 • sa aiba acces la bazele de date ale AUAN;
 • sa se retraga liber din AUAN;
 • sa beneficieze de alte avantaje oferite de AUAN membrilor sai.

Art.14. – Membrii activi AUAN au urmatoarele obligatii generale:

 • sa respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
 • sa activeze pentru realizarea scopului si obiectivelor AUAN;
 • sa achite la timp cotizatia anuala si celelalte contributii stabilite de catre Adunarea Generala;
 • sa nu aduca daune materiale sau morale AUAN sau membrilor AUAN si, daca totusi s-au produs, sa le repare;
 • sa contribuie la actualizarea bazei de date;
 • sa notifice orice modificari privind datele personale.

Art.15. – Membrii sustinatori AUAN au aceleasi drepturi si obligatii ca si membrii activi mai putin urmatoarele:

 • NU au dreptul sa aleaga si sa fie alesi in structurile de conducere si control ale AUAN;
 • NU au obligatia de a achita cotizatia anuala;

Art.16. – Sanctiunile aplicate tuturor membrilor AUAN sunt :

 • avertisment;
 • suspendare
 • excludere.

Art.17. – Sanctiunile se aplica pentru incalcarea Statutului si Regulamentului Intern.

Art.18. – Aplicarea si revocarea sanctiunilor se hotareste de catre:

 • Consiliul Director – in cazul avertismentului si suspendarii;
 • Adunarea Generala – in cazul excluderii.

Art.19. – Incetarea calitatii de membru are loc in urmatoarele conditii :

 • retragere;
 • excludere;
 • deces.

Art.20. – Incetarea calitatii de membru atrage automat incetarea oricaror imputerniciri, functii sau alte calitati conferite in calitate de membru AUAN.

Art.21. – Relatiile AUAN cu membrii sunt supuse urmatoarelor principii:

 • AUAN nu intervine in problemele personale ale membrilor si nu afecteaza relatiile acestora cu tertii;
 • membrii pastreaza intreaga libertate de actiune, in masura in care nu activeaza contrar scopului si obiectivelor AUAN.

CAP.4. – ADUNAREA  GENERALA

Art.22. – Adunarea Generala este organul suprem de conducere al AUAN.

Art.23. –  Adunarea Generala este formata din totalitatea membrilor activi AUAN.

Art.24. – La sesiunile Adunarii Generale pot participa si:

 • membrii de onoare;
 • membrii sustinatori;
 • voluntari;
 • invitati.

Art.25. – Toti membrii activi au drept de vot egal in Adunarea Generala.

Art.26. –  Adunarea Generala se reuneste in sesiuni ordinare si extraordinare.

Art.27. – Adunarea Generala se convoaca in sesiune ordinara o data pe an, in cursul primului trimestru, iar in sesiune extraordinara ori de cate ori este nevoie.

Art.28. – Adunarea Generala se convoaca de catre Consiliul Director sau a minimum 1/3 din membrii activi.

Art.29. – Adunarea Generala se convoaca prin invitatie scrisa tuturor membrilor, cu minimum 15 zile inainte, cu precizarea datei, orei, locului si a proiectului ordinii de zi.

Art.30. – Adunarea Generala este statutar intrunita daca sunt prezenti minimum ½ + 1 din totalul membrilor activi. Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar, Adunarea Generala va fi convocata din nou, in termen de 7 – 21 zile, cu acelasi proiect de ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea Generala se considera valabil intrunita, indiferent de numarul membrilor activi prezenti.

Art.31. – Atributiile Adunarii Generale:

 • adopta si modifica Statutul si Regulamentul Intern al AUAN;
 • alege si demite Consiliul Director sau pe unii din membrii acestuia si cenzorul AUAN;
 • analizeaza rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director si ale Cenzorului si alte informari si propuneri ce-i sunt inaintate si decide asupra acestora;
 • aproba situatiile financiare anuale;
 • verifica activitatea Consiliului Director si Cenzorului, modifica sau anuleaza hotararile si actele acestora considerate inadecvate si decide descarcarea lor;
 • aplica sanctiunea de excludere;
 • stabileste si modifica cuantumul cotizatiei anuale, instituie si modifica alte contributii dupa necesitati;
 • solutioneaza in ultima instanta litigiile dintre membri, din interiorul Consiliului Director, sau dintre Consiliul Director si cenzor sau dintre membri si Consiliul Director;
 • stabileste si modifica bugetul, strategia si programul de activitate;
 • stabileste si modifica insemnele AUAN;
 • hotaraste fuziunea sau dizolvarea AUAN si masurile ce decurg din acestea, conform legii;
 • decide asupra tuturor celorlalte probleme, a caror rezolvare nu intra in competenta Consiliului Director.

Art.32. – Hotararile Adunarii Generale se adopta prin vot, cu majoritate simpla (1/2 + 1 din totalul voturilor exprimate ale membrilor activi prezenti), fiecare membru avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate presedintele asociatiei decide. Exceptie fac hotararile cu privire la modificarea Statutului, a scopului, a fuziunii, a divizarii, a dizolvarii AUAN care se iau cu majoritate absoluta (1/2 + 1 din totalul membrilor activi).

Art.33. – Hotararile Adunarii Generale se adopta prin vot deschis, cu exceptia voturilor privind persoanele fizice (alegeri, sanctiuni) cand votul este secret. Adunarea Generala poate decide vot secret si in alte probleme.

Art.34. – Nu pot participa la vot cei care in acea chestiune sunt interesati personal sau prin sot/sotie, rude pana la gradul IV inclusiv sau sunt in altfel in conflict de interese, conform legii.

Art.35. – Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii inclusiv pentru cei care au lipsit de la sedinta sau au votat contra. Acestia le pot ataca in instanta, in conditiile legii, daca le considera nestatutare sau ilegale, in termen de 15 zile de la adoptare sau, dupa caz, de la data luarii lor la cunostinta.

Art.36. – Hotararile Adunarii Generale se consemneaza in procesul–verbal de sedinta.

Art.37. – Alte detalii privind organizarea si functionarea Adunarii Generale se stabilesc prin Regulamentul Intern.

CAP.5. – CONSILIUL  DIRECTOR

Art.38. – Consiliul Director al AUAN este ales de catre Adunarea Generala, pe o perioada de 1 an si se compune din 9 persoane:

 • presedintele;
 • 3 vicepresedinti;
 • 5 membri.

Art.39. – Membrii Consiliului Director trebuie sa fie membrii activi AUAN si vor activa in aceasta calitate in relatia cu AUAN ca voluntari, aplicandu-se prin asemanare, regulile contractului de mandate cu titlu gratuit, iar in caz de acte sau fapte ilicite adoptate sau comise cu ocazia exercitarii functiei, raspunderea este personala si solidara atat fata de terti cat si fata de AUAN.

Art.40. – Atributiile Consiliului Director:

 • convoaca  Adunarea Generala;
 • aproba primirea de noi membri in AUAN;
 • aplica si revoca sanctiunile de avertisment si suspendare;
 • adopta si prezinta anual in fata Adunarii Generale raportul de activitate si raportul financiar pe anul precedent si proiectul de buget si de program de activitate pe anul respectiv, precum si alte informari si propuneri;
 • stabileste, ca voluntar, Directorul Executiv al AUAN ;
 • controleaza activitatea Directorului Executiv si aproba sau, dupa caz, ratifica deciziile si actele acestuia, modificand sau anuland cele considerate inadecvate;
 • decide cu privire la intrarea si iesirea din patrimoniu si alte operatii legate de imobile si mijloace fixe;
 • stabileste plafonul pana la care Directorul Executiv poate ordonanta cheltuieli si aproba operatiile patrimoniale ce depasesc acest plafon;
 • hotaraste schimbarea sediului asociatiei;
 • stabileste politica de transfer a membrilor dintr-o categorie in alta;
 • stabileste politica de premiere a membrilor;
 • stabileste modul de asigurare a comunicarii cu membrii AUAN;
 • decide asupra afilierii si retragerii AUAN din alte structuri;
 • ratifica contractele si celelalte acte juridice incheiate de Directorul Executiv;
 • aproba proiectele si programele AUAN, la propunerea Directorului Executiv
 • ia orice masuri necesare pentru aplicarea hotararilor Adunarii Generale, a strategiei AUAN si a conventiilor si contractelor la care AUAN este parte.

Art.41. – Consiliul Director se intruneste in sedinte de cate ori este necesar, minimum o data pe trimestru.

Art.42. – Consiliul Director se convoaca de catre presedintele sau directorul executiv AUAN.

Art.43. – Consiliul Director este valabil intrunit doar daca sunt prezenti minimum 5 dintre membrii sai.

Art.44. – Hotararile Consiliului Director se adopta cu majoritate simpla de voturi a celor prezenti, in caz de balotaj prevaland votul presedintelui.

Art.45. – Pe langa atributiile obtinute ca membru al Consiliului Director, presedintele AUAN are urmatoarele atributii specifice:

 • convoaca Consiliul Director;
 • conduce sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
 • incheie pentru si in numele AUAN contracte de sponsorizare, parteneriate si le supune spre ratificare Consiliului Director, daca nu au fost anterior aprobate de acesta sau nu i s-au incredintat puteri depline in acest sens;
 • contrasemneaza documentele importante ale AUAN.

Art.46. – Consiliul Director poate delega unora dintre membrii sai, temporar sau permanent, unele atributii.

Art.47. – Alte detalii privind functionarea Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul Intern AUAN.

CAP. 6.  – DIRECTORUL  EXECUTIV

Art.48. – Directorul Executiv asigura conducerea activitatii curente a AUAN si punerea in aplicare a tuturor deciziilor Consiliului Director.

Art.49. – Atributiile Directorului Executiv al AUAN:

 • informeaza membrii Consiliului Director cu privire la toate problemele;
 • convoaca Consiliul Director, elaboreaza proiectele de documente si hotarari ale acestuia, pregateste, sedintele Consiliului Director si participa la ele fara drept de vot;
 • semneaza toate documentele AUAN;
 • reprezinta legal AUAN in relatiile cu alte personae fizice sau juridice, in civil si in justitie;
 • incheie pentru si in numele AUAN contracte, conventii si alte acte si le supune spre ratificare Consiliului Director, daca nu au fost anterior aprobate de acesta sau nu i s-au incredintat puteri depline in acest sens;
 • stabileste, coordoneaza si controleaza modul de rezolvare a corespondentei si gestiunea informatiilor si a documentelor;
 • concepe, controleaza, coordoneaza si evalueaza toate proiectele, programele si actiunile AUAN;
 • stabileste, coordoneaza si controleaza organizarea si conducerea gestiunii si contabilitatii AUAN;
 • ordonanteaza cheltuieli si decide efectuarea altor operatiuni patrimoniale, in limita plafonului stabilit de Consiliul Director;
 • pastreaza si utilizeaza stampila AUAN;
 • aproba intrarea si iesirea din patrimoniu si alte operatii privind obiectele de inventar si alte bunuri cu exceptia imobilelor si mijloacelor fixe;
 • exercita orice alte atributii de conducere operative sau delegate lui de Consiliul Director.

Art.50.– In exercitarea atributiilor sale, Directorul Executiv raspunde in fata Consiliului Director.

Art.51. – Directorul Executiv poate propune Consiliului Director delegarea temporara sau permanenta a unor atributii ale sale altor personae, membrii ai Consiliului Director al AUAN, care vor actiona pentru si in numele sau.

CAP. 7.  –  CENZORUL

Art.52. – Cenzorul AUAN este ales de catre Adunarea Generala a AUAN pe o perioada de un an.

Art.53. – Cenzorul este membru activ al AUAN, de preferinta cu cunostinte adecvate in domeniul financiar-contabil.

Art.54. – Cenzorul nu poate avea calitate de membru al Consiliului Director  si trebuie sa nu se afle in conflict grav de interese prin relatiile cu AUAN sau prin legaturile cu persoanele din organele de conducere ale AUAN.

Art.55. – Atributiile Cenzorului:

 • verifica activitatea Consiliului Director, a Directorului Executiv si a structurilor executive, sub toate aspectele, inclusiv de legalitate interna, de oportunitate si eficienta a tuturor actelor si actiunilor;
 • informeaza Adunarii Generale cu privire la cele constatate;
 • poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot.

Art.56. – In exercitarea actiunilor lui, Cenzorul este independent de Consiluil Director si raspunde numai in fata Adunarii Generale a AUAN.

Art.57. – Alte detalii privind Cenzorul se stabilesc prin Regulamentul Intern.

CAP. 8.  – REGULAMENTUL  INTERN

Art.58. – Regulamentul Intern are ca obiect:

 • stabilirea modului de interpretare si aplicare a prevederilor Statutului AUAN;
 • reglementarea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate prin prezentul statut.

Art.59. – Regulamentul Intern se adopta si se modifica de catre Adunarea Generala.

Art.60. – Regulamentul Intern se adopta pe baza si cu respectarea Statutului si a legislatiei in vigoare si se interpreteaza si se aplica in concordanta cu acestea.

CAP. 9. – PATRIMONIU SI FONDURI

Art.61. – Activul patrimoniului initial al AUAN este in valoare de 1000 (una mie) lei, compus din contributia egala a membrilor fondatori, subscris integral in numerar.

Art.61.1  – Patrimoniul AUAN poate cuprinde:

 • imobile diverse, mijloace de transport si telecomunicatii, echipamente de birotica, mobilier, tiparituri, alte mijloace fixe si obiecte de inventar;
 • fonduri banesti in numerar sau in diverse alte titluri de valoare;
 • orice alte valori, in conditiile legii, ce servesc atingerii scopului AUAN.

Art.62. – Pe langa patrimoniul propriu, AUAN poate avea in pastrare sau folosinta bunuri puse la dispozitie de alte personae fizice sau juridice.

Art.63. – Evidenta, gestiunea si reglementarea utilizarii patrimoniului se face conform dispozitiilor legilor in vigoare, a prezentului Statut si a Regulamentului Intern.

Art.64. – Patrimoniul nu poate fi utilizat decat in scopul expus la Art.8.

Art.65. – Bunurile AUAN provin din: donatii, sponsorizari, achizitii si alte surse legale.

Art.66. – Intrarea sau iesirea din patrimoniu si orice alte operatii privind bunurile sunt aprobate de Consiliul Director in cazul imobilelor si mijloacelor fixe si de Directorul Executiv in cazul restului bunurilor.

Art.67. – Fondurile AUAN provin din:

 • patrimoniul initial;
 • cotizatiile anuale si alte contributii ale membrilor;
 • donatii, sponsorizari, legate;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 • dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
 • venituri rezultate din activitati economice directe proprii, in conditiile legii;
 • dividendele societatilor comerciale infiintate de AUAN;
 • alte surse legale;

Art.68. – Operatiile cu fonduri banesti sunt aprobate de Directorul Executiv pana la nivelul plafonului aprobat de catre Consiliul Director si de catre acesta peste limitele respectivului plafon.

Art.69. – Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimonial AUAN in baza contributiilor anterioare sau sub alt motiv.

Art.70. – In caz de dizolvare, activul patrimoniului net al AUAN va fi donat unei personae juridice romane de drept privat cu scop identic sau apropiat, stabilita de Adunarea Generala.

Art.71. – Alte detalii privind patrimoniul si administrarea AUAN se stabilesc prin Regulamentul Intern si legislatia in vigoare.

CAP. 10.  –  DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.72. – Reorganizarea, dizolvarea si lichidarea AUAN se fac in cazurile si cu respectarea conditiilor si procedurilor din capitolul IX al O.G. nr. 26 / 2000 si al celorlalte dispozitii legale aplicabile.

Art.73. – Cu aprobarea Adunarii Generale functia de Director Executiv poate fi cumulata temporar cu calitatea de presedinte sau vicepresedinte al AUAN.

Art.74. – Statutul , in prezenta forma, intra in vigoare de la data inscrierii AUAN in registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.75. – Prezentul Statut se completeaza cu prevederile legale in vigoare, privind persoanele juridice.

Prezentul Statut a fost adoptat de catre Adunarea Generala a AUAN in sedinta de constituire, care a avut loc la sediul AUAN, in data de 19.11.2011, este semnat de toti membrii fondatori in 7 exemplare originale si este atestat avocatial.